Dret civil

 • Reclamació judicial i extrajudicial de factures o serveis professionals impagats.
 • Responsabilitat civil: Reclamació d'indemnitzacions pels danys personals i materials derivats d'accidents de circulació, d'accidents de treball o d'actuacions negligents en qualsevol àmbit professional.
 • Reclamacions en l´àmbit del contracte d´assegurances.
 • Demandes de nul·litat contractual en l’àmbit bancari.

Dret immobiliari

 • Assessorament i redacció dels contractes propis d´aquest àmbit: Compravendes, arrendaments urbans i rústics, servituds, permutes, drets de superfície. 
 • Procediments de desnonament i reclamació de rendes.
 • Procediments derivats de l’incompliment de contractes de compravenda.
 • Procediments d’execució hipotecària.
 • Propietat horitzontal; assessorament a Comunitats de Propietaris i a propietaris individuals sobre el règim legal aplicable en aquest àmbit; adopció i impugnació d’acords, reclamació de quotes impagades, obligacions i deures dels propietaris…
 • Dret de la construcció: Defectes i patologies a la construcció, responsabilitat contractual i extra contractual.
 • Assessorament i preparació de contractes propis del sector; contractes d’obres, permutes per edificació futura…
 • Dret registral, expedients de domini, expedients de major cabuda.

Dret matrimonial i de família

 • Procediments de divorci i separació.
 • Capitulacions matrimonials.
 • Procediments d’incapacitació.
 • Dret de successions, testaments, declaració d’hereus, acceptació d’herències, accions de defensa dels drets hereditaris.

Dret mercantil

 • Redacció i impugnació d’acords societaris.
 • Responsabilitats societàries d’administradors i socis.
 • Transformacions, escissions i fusions de societats.
 • Redacció de contractes mercantils, d’obra, d’agència, de franquícia, de prestació de serveis.
 • Procediments concursals.

Dret penal

 • Defensa i acusació en tota mena de delictes.