Indemnitzacions per accidents de circulació

  • 05/07/2016
  • Xavier Garcia Mora
Dret Penal

Amb la reforma del Codi Penal operada per la Llei Orgànica 1/2015 i que va entrar en vigor l´1 de juliol de 2015, el procés per reclamar una indemnització per les lesions derivades d´accidents de circulació ha experimentat un canvi substancial i absolutament perjudicial pels interessos de les persones que es veuen involucrades en aquests tipus  d´accidents.

Si abans de la reforma, fos quina fos la gravetat de la lesió que s´hagués patit, era possible interposar una senzilla denúncia penal i tenir accés a que el metge forense visités a la persona accidentada i elaborés un informe de valoració de les lesions que servia de base per quantificar la indemnització a percebre i negociar en igualtat de condicions amb la companyia asseguradora; després de la reforma, només aquells accidents produïts per una imprudència greu (circular a gran velocitat, en sentit contrari, etc...) o en els quals s´hagin produït lesions de molta gravetat, tindran accés a la via penal (denúncia, informe del metge forense i si s´escau, judici).

En la resta de casos, les persones que s´hagin vist involucrades en un accident de circulació i que per sort no hagin patit lesions de gravetat, només tindran dues opcions; negociar directament amb les companyies asseguradores la indemnització que correspongui a les seves lesions, únicament prenent com a base els informes elaborats pels diferents serveis sanitaris, o bé interposar una demanda judicial civil assumint el cost econòmic i de temps que això suposa.

Sense cap mena de dubte, ens trobem davant una reforma feta a mida dels interessos de les companyies d´assegurances, i si bé l´assessorament legal d´un advocat especialitzat en aquest tipus de reclamacions pot ajudar a percebre una indemnització més ajustada a la realitat de les lesions sofertes, és evident que el ciutadà ha perdut gran part dels instruments legals de que disposava per reclamar i en la pràctica de despatxos com el nostre, això està comportant que davant de lesions similars, les indemnitzacions que es perceben actualment siguin inferiors a les que es percebien abans de la reforma.  

 


Tags: dret penal, enjudiciament criminal